Contact

Het beleid

Wie beleid wil invoeren, moet dat beleid ook kennen. Welke kansen zien de beleidsmakers in en rond de jeugd-ggz voor e-health? Het geformuleerde beleid van rijksoverheid, verzekeraars en jeugd-ggz is hier samengevat: wat deze spelers doen om de kansen om te zetten in beleid en wat ze doen om daar invulling aan te geven.

Beleid rijksoverheid

peuter achter laptop

Zelfredzaamheid, oplossingen voor een dreigend personeelstekort, betere patiëntveiligheid en beheersing van de kosten. Dat zijn de pijlers van het overheidsbeleid op het dossier e-health. De vrijblijvendheid is voorbij. Het ministerie van VWS wil ondersteunen, maar het is aan het veld zelf om aan de slag te gaan en te versnellen. “De ontwikkelingen moeten echt nog veel sneller gaan. Met vereende krachten moeten we werken aan een gezondheidszorg waar arbeids- en kostenbesparende technologieën zoals e-health een significante rol spelen”, aldus de minister van VWS in haar kamerbrief ‘Van systemen naar mensen’ van 8 februari 2013. VWS stimuleert de inzet van anonieme hulp op afstand met jaarlijkse subsidies, en legt daarbij de nadruk op hulp aan jongeren met psychische problematiek. Extra ondersteuning van e-health voor gespecialiseerde psychiatrische zorg aan jeugdigen is er niet. De financiering daarvan lijkt immers geen probleem. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) hanteert het uitgangspunt dat e-health verzekerde zorg is zolang het bestaande verzekerde zorg in een andere vorm aanbiedt en de samenstelling en effectiviteit niet wezenlijk wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke zorg.

Beleid verzekeraars

meisje achter laptop

Zorgverzekeraars Nederland onderschrijft de visie van de overheid. De koepelorganisatie van de zorgverzekeraars vormde een taskforce om de opschaling van e-health te versnellen door zogenoemde ‘precompetitieve samenwerking’ (krachtenbundeling in de researchfase). De daaruit voortvloeiende ‘Nationale Implementatie Agenda e-health’ pleit voor een snelle, verantwoorde en structurele inbedding van e-health in de zorg. E-health wordt daarbij gezien als vervanging, vereenvoudiging en verbetering van bestaande zorg, en niet als toevoeging met extra zorg. Zorgverzekeraars stimuleren ondertussen via zorginkoopvoorwaarden het gebruik van e-health in de ggz. Zorgaanbieders die vaart maken met e-health krijgen meer budget of een hoger tarief voor geleverde zorg.

Beleid jeugd-ggz

peuter met smartphone

GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland, verwacht dat binnen vijf jaar een aanzienlijk deel van de ggz-behandelingen uit een combinatie van online en face-to-face contacten bestaat. De beleidsvisie van GGZ Nederland op de jeugd-ggz in de jaren 2011 tot 2014 noemt e-health als een middel om de toegankelijkheid en de efficiëntie van de zorg te vergroten. Verschillende organisaties werken aan de ontwikkeling en implementatie van toepassingen voor kinderen en jeugd. Vrijwel elke organisatie rapporteert in het maatschappelijke jaarverslag over de realisatie van beleidsdoelstellingen op e-healthgebied.

 
Kamerbrieven minister Schippers (VWS)

Kamerbrief  over e-health (7 juni 2013): vaststelling van een beleidskader voor subsidiëring van anonieme e-mental-health.
Volledige tekst lezen >>


Kamerbrief 'Van systemen naar mensen' (8 februari 2013): "Mensen moeten de mogelijkheid hebben regie en verantwoordelijkheid te krijgen over hun eigen behandeling. Om keuzes te maken en een behandeling in te passen in hun leven. Toepassingen zoals e-health kunnen hieraan bijdragen.
Volledige tekst lezen >>

Zorgverzekeraars Nederland

Precompetitieve samenwerking e-health: ambitie en uitgangspunten
Volledige tekst lezen >>


Nationale Implementatieagenda E-health: door Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Volledige tekst lezen >>

GGZ Nederland

Jeugd-ggz: Investeren in de toekomst, ambities voor 2011-2014
Volledige tekst lezen >>

Zorg werkt
Volledige tekst lezen >>